Security system

บริการด้านความปลอดภัย ส่วนบุคคลและองค์กร ออกแบบจัดทำแผน ติดตั้ง ประเมินและทดสอบความปลอดภัยด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ระบบ CCTV ระบบสำรอง ระบบจัดเก็บและกู้ข้อมูล

Service 

Cyber Security  

บริการป้องกันภัยคุกคาม และการก่ออาชาญากรรมทางคอมพิวเตอร์ไซเบอร์ กู้ข้อมูล สืบค้น และค้นหาหลักฐานวัตถุพยานทางดิจิทัล 

CCTV & Security  

บริการออกแบบและติดตั้ง กล้องวงจรปิด และระบบป้องกันการขโมย
ตรวจสอบและวิเคราะห์ระบบ

Solution & Lab

ออกแบบ ติดตั้ง ทดสอบ ประเมิน และพัฒนา Solutio ด้านความปลอดภัยด้านเครือข่าย ให้บริการ Lab และ เครื่องมือปฏิบัติการด้านเครือข่ายและความปลอดภัยทางไซเบอร์ 

Cyber Security  

User Behavior Analytic (UBA) + Network Traffic Capture
บริการตรวจสอบและวิเคราะห์พฤติกรรมที่ผิดปกติของผู้ใช้งาน

Network Access Control
อุปกรณ์ควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่าย

Domain Name System Security (DNS Security)
บริการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ด้วย DNS

Cloud Access Security Broker (CASB)

บริการป้องกันภัยคุกคามจากข้อมูล ที่ Upload ขึ้นบน Cloud
ปกป้องข้อมูลสำคัญที่อยู่บน Cloud Service
ระบบสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมการเข้าใช้งานระบบที่ผิดปกติได้
ระบบสามารถประเมินความเสี่ยงของ Cloud Application ที่ผู้ใช้ใช้งานในแต่ละระบบได้

Distributed Denial-of-Service (DDoS)

บริการตรวจสอบและป้องกันการโจมตีรูปแบบ DDoS
DDoS คือการโจมตีเป้าหมายโดยการยิง Traffic ปริมาณมาก ทำให้อุปกรณ์ หรือ Server ไม่สามารถให้บริการได้
ป้องกันการถูกโจมตีในรูปแบบ DDoS จากผู้ไม่หวังดี
การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพสูงสุด

Privileged Access Management (PAM)

ระบบบริหารจัดการสิทธิ์การเข้าถึงระบบหรืออุปกรณ์
ระบบขออนุมัติสิทธิ์ในการเข้าถึงระบบหรืออุปกรณ์โดยอัตโนมัติ
ผู้ดูแลระบบสามารถอนุมัติการร้องขอเพื่อเข้าใช้งานระบบหรืออุปกรณ์ตามที่แจ้งผ่านระบบ
บันทึกพฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้ในขณะเข้าใช้งานในรูปแบบวีดีโอและสามารถบันทึกการคีย์ข้อมูลของผู้ใช้ได้

CCTV & Security  

ความจำเป็นและความสำคัญในการเลือกใช้ CCTV & Security System
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ต่างก็ให้ความสำคัญในการเลือกหาผู้ให้บริการและระบบอุปกรณ์ CCTV ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานมาติดตั้งและใช้งานภายในหน่วยงานหรือองค์กรของตนเองเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะมาช่วยในการป้องกัน หรือป้องปรามด้านระบบการักษาหรือเฝ้าระวังด้านความปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สินของหน่วยงาน รวมทั้งการนำมาช่วยในด้านการบริหารและจัดการระบบการให้บริการต่างๆหรือการเฝ้าระวังความปลอดภัยในกระบวนการผลิตสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ฯลฯ จากผู้ให้บริการที่มีความน่าเชื่อถือและมีพร้อมทั้งในด้านสินค้าและการให้บริการที่ครบวงจร มีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดให้กับองค์กร

ออกแบบและติดตั้ง

ให้บริการออกแบบ จัดหา และติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด ส่วนบุคคลและองค์กร หน่วยงาน พร้อมจัดทำแผน คู่มือการใช้ และอบรมการใช้าน แก่เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ประเมินและทดสอบ

ตรวจสอบ ปรับปรุง ประเมินและทดสอบ อุปกรณ์และบริการ วิเคราะห์ ค้นหาจุดบ่งพร่อง พร้อมรายงานการทดสอบระบบ

คิดค้นและพัฒนา

เราร่วมกับพาร์ทเนอร์พัฒนาระบบและรูปแบบบริการร่วมถึงฟิวเจอร์ใหม่ๆ รวมถึงการนำเสนอและปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

Solution & Lab

การรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายระบบป้องกันเครือข่ายในเชิงรุกช่วยป้องกันการโจมตีการตอบสนองต่อภัยคุกคามที่ใช้ AI, การปกป้องความปลอดภัยของเครือข่ายที่มีซอฟต์แวร์เป็นตัวกำหนด และการปรับปรุงนโยบายด้านความปลอดภัยอัจฉริยะทำให้โซลูชัน SDSec ของหัวเว่ยช่วยลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของเครือข่ายในขณะที่ลูกค้าใช้งานระบบดิจิตอล

Solution

ให้บริการคำปรึกษา ออกแบบ  Solution ด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และจัดทำแผนฉุกเฉินด้านข้อมูลสารสนเทศ ในระดับหน่วยงาน และองค์กร

Lab & Tools

ร่วมศึกษา ค้นคว้า และพัฒนา รวมถึงทดสอบและประเมินผล ระบบต่างๆ ด้านความปลอดภัยเครื่องข่าย และบริการเครื่องมือในการทดสอบ การโจมตีระบบเครือข่าย

Academy 

เราร่วมกับพันธมิตรและกลุ่มพาร์ทเนอร์ จัดตั้ง Academy เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคคล ร่วมถึงถ่ายทอดวิทยาทานความรู้
ให้กับโรงเรียนและสถาบันต่างๆ ภายใต้ข้อตกลง และพันธกิจร่วมกัน ในการพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนในชุมชนและท้องถิ่น

© Copyright 2021 ASP Group - All Rights Reserved

web page was started with Mobirise site templates